ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จับรางวัลครั้งที่ 2 แคมเปญ สแกนแหลกแจกทอง

พี่วัวและทีมงานขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน ที่ได้รับทองทองคำหนัก 1 บาทในการจับรางวัลครั้งที่ 2 เป็นใครกันบ้างเช็คได้เลย

ประกาศผล

จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. (Live ผ่าน Facebook : WashXpress Thailand) ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 1  จี้ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล  รางวัลละ 33,240 บาท รวมมูลค่า 166,200 บาท

จับรางวัลครั้งที่ 2  วันที่  16 มกราคม 2567  เวลา 14.00 น. (Live ผ่าน Facebook : WashXpress Thailand) ของรางวัลในการจับ ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 2  จี้ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล  รางวัลละ 33,240 บาท รวมมูลค่า 166,200 บาท


เงื่อนไขกิจกรรม

ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มาจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งตลอดรายการดังนี้ บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด  (แอปพลิเคชัน วอชช เอ็กเพรส) เมื่อชำระค่าบริการ ซัก หรือ อบ ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน แล้วกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วัน เดือน ปี เกิด จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิ์” เพื่อร่วมลุ้นของรางวัล เมื่อลงทะเบียนให้ครบถ้วนจะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนร่วมรายการ ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนอาจจะมีพนักงานบริษัท ลอนดรี้ ยูจำกัด ติดต่อไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอขายผลิตภัณฑ์  สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาของรอบการจับรางวัล ระบบจะทำการใช้ข้อมูลตามเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้  มอบสิทธิ์การร่วมกิจกรรม ในทุกๆครั้งที่มีการชำระค่าบริการ ซัก หรือ อบ ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน วอชช เอ็กเพรส 

โดยสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิก ตามรอบการจับรางวัล ณ ช่วงเวลานั้นๆ (ไม่ถูกสะสมไปรอบถัดไป)   

สถานที่จับรางวัล จับรางวัล ณ บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด เลขที่ 689 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270   

ระยะเวลาการเล่น   โดยมีกำหนดจับรางวัล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กำหนดจับรางวัลในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำหนดจับรางวัลในวันที่  16 มกราคม 2567  เวลา 14.00 น.  

หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะถูกยกเลิก และไม่นำมาจับรางวัลในรางวัลในครั้งต่อไป  ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 1  จี้ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล  รางวัลละ 33,240 บาท รวมมูลค่า 166,200 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566) รวมของรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 5 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  166,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 2 

จี้ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล  รางวัลละ 33,240 บาท รวมมูลค่า 166,200 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566) รวมของรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 5 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  166,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 332,400 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล 

ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ทำการตกลงกันไว้ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการจัดส่ง ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด และมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลที่บริษัท บริษัท ลอนดรี้ ยู  จำกัด หรือตามสถานที่ที่กำหนด ในวันและเวลาทำการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล โดยชื่อจริงและเบอร์โทรศัพท์ของผู้โชคดีที่ปรากฎในหลักฐาน จะต้องตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนในกิจกรรม หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ หากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

พนักงานบริษัท บริษัท ลอนดรี้ ยู  จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

หมายเหตุ ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

วิธีการเล่น

  1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มาจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งตลอดรายการดังนี้
    1. บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (แอปพลิเคชัน วอชช เอ็กเพรส) เมื่อชำระค่าบริการ ซัก หรือ อบ ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน แล้วกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วัน เดือน ปี เกิด จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิ์” เพื่อร่วมลุ้นของรางวัล เมื่อลงทะเบียนให้ครบถ้วนจะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนร่วมรายการ ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนอาจจะมีพนักงานบริษัท ลอนดรี้ ยูจำกัด ติดต่อไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ 
    2. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาของรอบการจับรางวัลระบบจะทำการใช้ข้อมูลตามเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้  มอบสิทธิ์การร่วมกิจกรรม ในทุกๆครั้งที่มีการชำระค่าบริการ ซัก หรือ อบ ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน วอชช เอ็กเพรส 
  2. โดยสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิก ตามรอบการจับรางวัล ณ ช่วงเวลานั้นๆ (ไม่ถูกสะสมไปรอบถัดไป)

ใบอนุญาตเลขที่ 9,10/2566 ออกให้ ณ อำเภอเมืองสมุทรปราการ